Aj uchádzač a  záujemca o zamestnanie sa môže rekvalifikovať!

REKVALIFIKÁCIA je príprava uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia vedomostí, schopností a zručností vo vzdelávacom kurze, ktorý zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie. Rekvalifikácia vám pomôže sa stať aktívnou súčasťou trhu práce. Takúto prípravu je možné absolvovať len na území Slovenskej republiky.

V nasledujúcom článku si povieme o tom, za akých podmienok môžu o rekvalifikačné  kurzy požiadať aj  uchádzači o zamestnanie a záujemcovia o zamestnanie z vlastnej iniciatívy a na vlastné náklady.

Uchádzač o zamestnanie je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu a ktorý:

  •  nie je zamestnanec,
  • neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
  • nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine
  • vykonáva zárobkovú činnosť, za ktorú mzda alebo odmena nepresahuje 65 % zo sumy  životného minima.

Záujemca o zamestnanie je občan, ktorý si hľadá iné zamestnanie alebo ktorý má záujem o poskytovanie odborných poradenských služieb a služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce a nie je uchádzačom o zamestnanie.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže  záujemcom zabezpečiť tiež vzdelávacie aktivity, ak o to písomne požiadajú, a na základe zhodnotenia ich schopností, pracovných skúseností, odborných zručností, dosiahnutého stupňa vzdelania a zdravotnej spôsobilosti na prácu najmä v prípade:

  • nedostatku odborných vedomostí a odborných zručností,
  • potreby zmeny vedomostí a odborných zručností vzhľadom na dopyt na trhu práce
  • straty schopnosti vykonávať pracovnú činnosť v doterajšom zamestnaní.

Úrad Vám tiež za určitých stanovených podmienok môže poskytnúť príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce,  uhradiť výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné. Zároveň tiež môže poskytnúť príspevok na služby pre rodinu s deťmi tým, ktorí o to písomne požiadajú.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.